ΟΦΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ

 

1) Οικονομικά οφέλη

α) Δημιουργία νέων πεδίων επιχειρηματικής και εμπορικής δραστηριότητας σε έναν τομέα με πολύ μεγάλο κύκλο εργασιών , τον τομέα των καυσίμων , και την ανάπτυξη τους σε χώρες και περιοχές που έως σήμερα δεν σχετίζονται με την εξόρυξη πετρελαίου

β) Άμεση και έμμεση εισροή χρημάτων σε διάφορους κλάδους της Ελληνικής οικονομίας (αγρότες , μεταφορές , έμποροι , συνεταιρισμοί , ενώσεις , εταιρίες ανακύκλωσης , εταιρίες χημικών κλπ.) και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας , που είναι περισσότερο απαραίτητες στην περίοδο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που διανύουμε.

 

2) Περιβαλλοντικά οφέλη

α) Μεταξύ των εναλλακτικών καυσίμων που εξετάζονται για τις μετακινήσεις και τις μεταφορές είναι και τα βιοκαύσιμα. Το κυριότερο πλεονέκτημα των βιοκαυσίμων είναι ότι θεωρούνται φιλικά προς το περιβάλλον. Η χρήση τους, δηλαδή η καύση τους στους κινητήρες, γίνεται σε έναν κλειστό κύκλο άνθρακα, Σχήμα 2, αφού η εκπεμπόμενη ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα (CO2) είναι η ίδια που απορροφήθηκε κατά την ανάπτυξη των φυτών από τα οποία παράγονται τα βιοκαύσιμα.

Επιπλέον, λόγω της πολύ χαμηλής ή μηδενικής περιεκτικότητάς τους σε θείο οι εκπομπές διοξειδίου του θείου (SO2) είναι μηδενικές ή πολύ χαμηλές σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα. Επίσης, δεν περιέχουν αρωματικούς υδρογονάνθρακες, έχουν χαμηλές εκπομπές οξειδίων του αζώτου (NOx), ειδικά η βιοαιθανόλη, μονοξειδίου του
άνθρακα (CO), άκαυστων υδρογονανθράκων και αιθάλης (αιωρούμενα σωματίδια).
Έχουν καλύτερο ενεργειακό ισοζύγια σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα, δημιουργώντας καλύτερο ισοζύγιο αερίων του θερμοκηπίου.


• Είναι βιολογικά αποδομήσιμα.
• Και τέλος, συμβάλλουν στη διατήρηση των φυσικών πόρων.

 

ofeli-digrama


β) Το βιοντίζελ είναι καθαρό, μη τοξικό και βιοαποικοδομήσιμο καύσιμο, δεν περιέχει αρωματικές ενώσεις και οι εκπομπές των ρυπαντών οξειδίων του θείου, μονοξειδίου του άνθρακα, άκαυστων υδρογονανθράκων και αιθάλης που προέρχονται από την καύση του στις μηχανές ντίζελ είναι πολύ χαμηλές. Η παρουσία του θείου στα καύσιμα ευθύνεται για τα οξείδια του θείου (SOx) στα καυσαέρια τα οποία αποτελούν έναν από τους κυριότερους ρύπους του ντίζελ. Στο βιοντίζελ η περιεκτικότητα σε θείο είναι πάρα πολύ μικρή, σχεδόν μηδενική. Επίσης, το βιοντίζελ περιέχει αρκετό οξυγόνο (περίπου 10% κ.β.) που καθιστά την καύση λιγότερο ατελή, με αποτέλεσμα η περιεκτικότητα των καυσαερίων σε μονοξείδιο του άνθρακα (CO), σε άκαυστους υδρογονάνθρακες (H/C) και σε αιθάλη (C) να είναι πολύ μικρότερη απ΄ ότι στο συμβατικό ντίζελ. Επιπλέον, η καύση του βιοντίζελ δεν αυξάνει το επίπεδο του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα (το οποίο είναι υπεύθυνο για το φαινόμενο του θερμοκηπίου), αφού η ποσότητα του CO2 που απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια της καύσης αφομοιώνεται στη συνέχεια από το φυτό κατά τη φωτοσύνθεση. Ο Πίνακας 1 συνοψίζει το τυπικό προφίλ εκπομπών από την καύση του καθαρού βιοντίζελ (Β100), αλλά και ενός από τα πλέον συνηθισμένα μίγματά του με συμβατικό ντίζελ το οποίο αποτελείται από 20% βιοντίζελ και 80% ντίζελ (Β20), χρησιμοποιώντας ως αναφορά τις εκπομπές από την καύση του πετρελαϊκού ντίζελ.

Πίνακας 1. Εκπομπές Β100 (100% βιοντίζελ) και μίγμα Β20 (20% βιοντίζελ και 80% ντίζελ) σε σύγκριση με το συμβατικό ντίζελ
Η εμπορική ονομασία του καθαρού βιοντίζελ είναι Β100

 

Εκπομπή Β100 Β20
Μονοξείδιο του άνθρακα -48% -12%
Άκαυστοι υδρογονάνθρακες -67% -20%
Σωματίδια -47% -12%
Οξείδια του αζώτου +10% +2%
Οξείδια του Θείου -100% -20%
Τοξικά αέρια -60% έως -90% -12% έως -20%

 

Εκτός από το γεγονός ότι πλεονεκτεί ως ανανεώσιμο καύσιμο το βιοντίζελ εμφανίζει παρόμοιες φυσικοχημικές ιδιότητες με το συμβατικό ντίζελ, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις έχει και καλύτερα χαρακτηριστικά από αυτό, όπως μεγαλύτερο σημείο ανάφλεξης οπότε είναι ασφαλέστερο στη χρήση, μικρότερη ποσότητα θείου αλλά μεγαλύτερη λιπαντική ικανότητα λόγω του οξυγόνου που περιέχει και μεγαλύτερο αριθμό κετανίου. Η μείωση του περιεχόμενου θείου που επιβάλλεται στα ορυκτά καύσιμα έχει αρνητική επίδραση στη λίπανση του κινητήρα γιατί μειώνονται οι λιπαντικές ενώσεις του θείου. Έτσι, τα διυλιστήρια κάνουν χρήση πανάκριβων και ταυτόχρονα μη βιοαποικοδομήσιμων πρόσθετων για την επαναφορά της λιπαντικότητας του καυσίμου. Η προσθήκη, όμως, του βιοντίζελ στο πετρελαϊκό ντίζελ, ακόμα και σε περιεκτικότητες μικρότερες από 1% κ.β., επαναφέρει τη λιπαντική ικανότητα του καυσίμου, οπότε με τη χρήση του βιοντίζελ παρατείνεται η ζωή του πετρελαιοκινητήρα και τα διυλιστήρια εξοικονομούν αρκετά χρήματα. Ο μεγαλύτερος αριθμός κετανίου που παρουσιάζει το βιοντίζελ έναντι του συμβατικού ντίζελ αντισταθμίζει το γεγονός ότι κατά την καύση του το βιοντίζελ απελευθερώνει ενέργεια μικρότερη από την ενέργεια που απελευθερώνει το συμβατικό ντίζελ . Έτσι η απόδοση ενός πετρελαιοκινητήρα που κινείται με καθαρό βιοντίζελ κυμαίνεται τουλάχιστον στα επίπεδα του συμβατικού ντίζελ. Επίσης, το βιοντίζελ είναι κατάλληλο για τους ήδη υπάρχοντες πετρελαιοκινητήρες, όπου δεν χρειάζεται να γίνει σχεδόν καμία μετατροπή ακόμα και αν χρησιμοποιηθεί αμιγές βιοντίζελ. Στον Πίνακα 2 φαίνεται μία σύγκριση μεταξύ των τιμών που πρέπει να έχουν οι διάφορες ιδιότητες του συμβατικού ντίζελ και του βιοντίζελ σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα


Αξίζει να αναφερθούν ορισμένα ποσοτικά μεγέθη από πρόσφατες μελέτες σχετικά με τη χρήση των βιοκαυσίμων:


• Μια πρόσφατη μελέτη στο Πανεπιστήμιο της Μινεάπολις στις ΗΠΑ, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το βιοντήζελ συνιστά καλύτερη επιλογή από τη βιοαιθανόλη: η βιοαιθανόλη από καλαμπόκι αποδίδει 25% περισσότερη
ενέργεια από αυτή που απαιτείται για την παραγωγή της, ενώ το βιοντήζελ από σπόρους σόγιας αποδίδει 93% περισσότερη ενέργεια. Συγκρίνοντας με τα ορυκτά καύσιμα, η βιοαιθανόλη παράγει 12% λιγότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, ενώ το βιοντήζελ 41% λιγότερες.


• Ανάλογη μελέτη στο IFEN, το Γαλλικό Ινστιτούτο Περιβάλλοντος έδειξε ότι η χρήση βιοντήζελ δημιουργεί 75% λιγότερα αέρια του θερμοκηπίου, ενώ η χρήση βιοαιθανόλης 60% λιγότερα. Τα μεγέθη αυτά είναι τα μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα στις περισσότερες μελέτες που έχουν εκπονηθεί. Ωστόσο, η Greenpeace θεωρεί ότι στη μελέτη αυτή δεν έχουν εκτιμηθεί πλήρως τα δεδομένα της καλλιέργειας της πρώτης ύλης.
Παρόμοιες αποκλίσεις παρατηρούνται και σε άλλες παρόμοιες μελέτες.

Αυτό οφείλεται στο ότι, συνήθως, όταν εξετάζονται τα περιβαλλοντικά οφέλη από τη χρήση των βιοκαυσίμων, συγκρίνεται το είδος και η συγκέντρωση των ρύπων που εκπέμπονται από τις εξατμίσεις των οχημάτων. Μια τέτοια εξέταση, όμως, αναφέρεται περισσότερο:


• σε μικρή κλίμακα χρήσης,
• στο παρόν ή σε μικρή κλίμακα χρόνου στο μέλλον, και
• σε μικρή κλίμακα γεωγραφικού χώρου.

γ) Ένα ποσοστό του βιοντίζελ προέρχεται από τηγανέλαια και ζωικά λίπη , τα οποία είναι ρυπογόνα για το περιβάλλον και ουσιαστικά ανακυκλώνονται με την μετατροπή τους σε βιοντίζελ ( πόσοι γνωρίζουν ότι αρκεί ένα λίτρο λαδιού για να μολύνει 14 εκατομμύρια λίτρα νερού ? ) .Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η βιομηχανία βιοντίζελ είναι η μοναδική στην Ελλάδα που μπορεί να τα χρησιμοποιεί σε μεγάλες ποσότητες.

δ) Μείωση των εκπομπών ρύπων από τον κλάδο μεταφορών και τεράστια συμβολή στην επίτευξη των εθνικών στόχων (υποχρεώσεων) του Πρωτοκόλλου του Κιότο και στην αναμενόμενη επιβολή περιορισμών στις εκπομπές ρύπων με τα καυσαέρια των κινητήρων των αυτοκινήτων.


3) Αγροτικά-οικολογικά οφέλη :

α) Οι ελαιούχοι σπόροι των ενεργειακών φυτών έχουν διπλή ιδιότητα. Παράγουν 35% λάδι που χρησιμοποιείται για βιοντίζελ και 65% κτηνοτροφική πίτα αρίστης ποιότητας μη μεταλλαγμένης. ¨Άρα το 65% από τους σπόρους χρησιμοποιείται στην τροφική μας αλυσίδα.


β) Οικονομία νερού από 50% έως 70% σε σύγκριση με κλασικές καλλιέργειες , που σημαίνει λύση του προβλήματος στις περιοχές όπου έχουν εξαντληθεί οι υδροφόροι ορίζοντες.

γ) Μηδενική χρήση εντομοκτόνων , καλύτερη ποιότητα ζωής των αγροτών ( έχουν διαπιστωθεί 30% περισσότεροι θάνατοι αγροτών από καρκίνο σε σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό) , ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη των μελισσών και άλλων ωφέλιμων εντόμων.

δ) Από μηδενική έως ελάχιστη χρήση ζιζανιοκτόνων που σημαίνει μαζί με όλα τα παραπάνω χαμηλό στρεμματικό κόστος.

Παράδειγμα που αποδεικνύει όλα τα παραπάνω αποτελεί ότι , ο ριζικός ιστός της ελαιοκράμβης αφήνει μετά την καλλιέργεια τόσο θείο ,που την επόμενη χρονιά στην καλλιέργεια πατάτας περιορίζονται τα εντομοκτόνα κατά 50% και τα λιπάσματα κατά 30%.

ε) Με την δυνατότητα αμειψισποράς του 10% έως 25% σιτηρών που υπάρχουν στην Ελλάδα, υπερκαλύπτεται η στρεμματική ανάγκη ώστε να παραχθεί όλη η απαιτούμενη ποσότητα βιοντίζελ από καλλιέργειες αποκλειστικά Ελληνικής γης ( να σημειωθεί δε ότι παρατηρήθηκε μετά από καλλιέργεια ελαιοκράμβης αύξηση παραγωγής στα σιτηρά από 15% έως 40% την επόμενη χρονιά) , με αποτέλεσμα να μην επηρεάζεται το υπάρχον ισοζύγιο στην Ελλάδα . Έτσι καταρρίπτεται το σενάριο που εμφανίστηκε στο παρελθόν , ότι ευθύνονται τα ενεργειακά φυτά για την αύξηση τον τιμών των αγροτικών προϊόντων και την έλλειψη των δημητριακών.4) Γεωπολιτικά οφέλη


α) Δημιουργείται μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία σε κάθε χώρα που ακολουθεί πρόγραμμα προώθησης του βιοντίζελ , όπως είναι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πρώτες ύλες ειδικά για την Ελλάδα προερχόμενες από την γη της , με αποτέλεσμα την εξασφάλιση ασφάλειας εφοδιασμού καυσίμων και την ελάττωση της εξάρτησης της Ε.Ε. και των Μελών της από τις πετρελαιοπαραγωγικές χώρες.

β) Βελτιώνεται το ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών της χώρας μας αφού η αποφυγή εισαγωγής μιας ποσότητας πετρελαίου π.χ. της τάξεως του 10%, αποτελεί τεράστιο πλεονέκτημα για την χώρα.

γ) Μακροχρόνιο και σίγουρο μέλλον των καλλιεργητών ενεργειακών φυτών , γνωρίζοντας ότι μετά το 2010 το ποσοστό της μίξης του βιοντίζελ με το ορυκτό ντίζελ κίνησης στην Ευρώπη θα διπλασιαστεί.

δ) Μιλάμε για συμβολαιακή γεωργία μία ασφαλιστική δικλίδα που δεν θα επιτρέπει να δημιουργούνται καρτέλ ( τέλος η ανασφάλεια των αγροτών για τις τιμές των προϊόντων - το χρόνο πληρωμής κλπ) σταθερή τιμή ζωοτροφών και καλύτερος προγραμματισμός για όλους .

 


5) Κοινωνικά οφέλη

Δυνατότητα χάραξης νέας αγροτικής πολιτικής και νέων αγροτικών δραστηριοτήτων σε εθνικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο , δημιουργώντας θέσεις εργασίας και αξιοποιώντας αγροτικές εκτάσεις με περισσότερο αποδοτικό τρόπο.


Συμπεράσματα

Όλα τα παραπάνω είναι γνωστά εδώ και πολύ καιρό αλλά δύο είναι οι σημαντικότεροι λόγοι που οδηγούν τον κόσμο στην στροφή στα βιοκαύσιμα :

α) Η συνειδητοποίηση της σοβαρότητας των περιβαλλοντολογικών προβλημάτων και της διαφαινόμενης κλιματικής αλλαγής και 


β) Η μεγάλη αύξηση των τιμών του πετρελαίου που κάνει τις εναλλακτικές λύσεις βιώσιμες οικονομικά και το κόστος των νέων καυσίμων ανταγωνιστικό στα παράγωγα του πετρελαίου.

 

 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΦΥΤΑΕλαιοκράμβη
Ηλίανθος
Γλυκό Σόργο
Κριθάρι - Σιτάρι
Ζαχαρότευτλα
Αραβόσιτος
Ευκάλυπτος
Ψευδακακία
Καλάμι
Μίσχανθος
Αγριαγκινάρα
Switchgrass
Κυτταρινούχο

 

 

 

 

ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

Βιοντίζελ ονομάζονται οι εστέρες ανώτερων λιπαρών οξέων οι οποίοι έχουν συναφείς φυσικές ιδιότητες με το καύσιμο Ντίζελ και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υποκατάστατά του

περισσότερα