ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Σε μια προσπάθεια να προωθήσει την χρήση των βιοκαυσίμων στον τομέα των μεταφορών στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την κοινοτική οδηγία 2003/30/ΕΚ. Σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 2003/30/ΕΚ βιοκαύσιμα θεωρούνται κάθε υγρό ή αέριο καύσιμο για τις μεταφορές το οποίο παράγεται από βιομάζα όπου βιομάζα είναι το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και καταλοίπων από γεωργικές (συμπεριλαμβανομένων φυτικών και ζωικών ουσιών), δασοκομικές και συναφείς βιομηχανικές δραστηριότητες, καθώς και το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων.

Σύμφωνα με την ίδια οδηγία στην κατηγορία των βιοκαυσίμων εμπίπτουν

η βιοαιθανόλη,

το βιοντίζελ (μεθυλεστέρας λιπαρών οξέων),

το βιοαέριο,

η βιομεθανόλη,

ο βιοδιμεθυλαιθέρας,

ο βιο-ΕΤΒΕ (αιθυλοτριτοβουτυλαιθέρας),

ο βιο-ΜΤΒΕ (μεθυλοτριτοβουτυλαιθέρας),

τα συνθετικά βιοκαύσιμα (συνθετικοί υδρογονάνθρακες ή μείγματα συνθετικών υδρογονανθράκων που έχουν παραχθεί από βιομάζα),

το βιοϋδρογόνο και

τα καθαρά φυτικά έλαια.

Επίσης η νομοθεσία προβλέπει ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίσουν ότι μια ελάχιστη αναλογία βιοκαυσίμων και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων διατίθεται στις αγορές τους, αναλογία η οποία για το 2005 ορίζεται στο 2 %, υπολογιζόμενη βάσει του ενεργειακού περιεχομένου, επί του συνόλου της βενζίνης και του πετρελαίου ντίζελ που διατίθεται στις αγορές τους προς χρήση στις μεταφορές. Η αναλογία αυτή όφειλε να αυξηθεί στο 5.75% έως το τέλος του 2010. Η Ελλάδα το καλοκαίρι του 2005 ενσωμάτωσε την οδηγία αυτή στην εθνική νομοθεσία.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4062/2012 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού − Πρό− γραμμα ΗΛΙΟΣ − Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) − Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ).

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4042/2012 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3769/2009 Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3734/2009 Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων
σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις.

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3423/2005 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3054 (ΦΕΚ Α'230 2.10.2002) Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις.

NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 2960/2001 Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

 

Οδηγία του συμβουλίου για τη τροποποίηση της οδηγίας 2003/96/ΕΚ σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας.

ΟΔΗΓΙΑ 2009/28/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ.

ΟΔΗΓΙΑ 2009/30/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 με την οποία τροποποιείται η οδηγία 98/70/ΕΚ όσον αφορά τις προδιαγραφές για τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και την καθιέρωση μηχανισμού για την παρακολούθηση και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

ΟΔΗΓΙΑ 2003/30/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Μαΐου 2003 σχετικάμε την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων καυσίμων για τις μεταφορές.

ΟΔΗΓΙΑ 2001/77/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

 

 

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

 

Δημόσια Διαβούλευση στο Σχέδιο Τεχνικού Κανονισμού Βιοκαυσίμων με θέμα: Τεχνικές οδηγίες για την αποθήκευση και διακίνηση βιοκαυσίμων στις εγκαταστάσεις διυλιστηρίων και στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων

 

Δημόσια διαβούλευση το προσχέδιο νόμου «Μεταφορά στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2008/99/ΕΚ για την ποινική προστασία του περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις»


 

 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ/ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ

 

2013

Κατανομή έτους 2013 ποσότητας 92.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 7 του ν. 3054/2002, όπως ισχύει (Αριθμ. Δ1/Α/οικ.11750, ΦΕΚ Β 1452, 14.6.2013)

 

Πρόσκληση για συμμετοχή στην κατανομή έτους 2013 ποσότητας 92.000 χιλιόλιτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4α του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002, όπως ισχύει (Αριθμ. Δ1/Α/οικ.3008, ΦΕΚ Β 335,18.2.2013)

 

Καθορισμός κριτηρίων, μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ και ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002, όπως ισχύει.

2012

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ1/Α/23603/21.10.2011
απόφασης «Κατανομή για το έτος 2011 ποσότη−
τας 132.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 7 του
Ν. 3054/2002, όπως ισχύει και ανάκληση της υπ’ αριθμ.
Δ1/Α/17970/29.07.2011 κοινής υπουργικής απόφασης
(ΦΕΚ Β΄ 1700)» (ΦΕΚ Β΄ 2432/02.11.2011) και ρύθμιση
θεμάτων παράτασης της περιόδου κατανομής.

 

2011

Κατανομή για το έτος 2011 ποσότητας 132.000 χιλιο−
λίτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις δι−
ατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 7 του Ν. 3054/2002,
όπως ισχύει και ανάκληση της υπ’ αριθμ. Δ1/
Α/17970/29.7.2011 κοινής υπουργικής απόφασης
(ΦΕΚ Β΄ 1700).

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατανομή για το έτος 2011 ποσότητας 132.000 χιλιολίτρων αυτούσιου
βιοντίζελ (ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ)

Συγκρότηση Εποπτικής Επιτροπής Παρακολούθησης του Έργου της Επιτροπής Ελέγχου και Αξιολόγησης του Άρθρου 15Α του N. 3054/2002, όπως ισχύει.

 

2010

Τροποποίηση της ΚΥΑ ΥΠΕΚΑ/_1/Α/15555/04.08.2010 για την κατανομή έτους 2010 ποσότητας 164.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ

Κατανομή για το έτος 2010 ποσότητας 164.000 χιλιολίτρων αυτούσιου
βιοντίζελ

 

2009

Τροποποίηση κοινής υπουργικής απόφασης Δ1/Α/25573/10.12.2009 για τη
κατανομή αυτούσιου βιοντίζελ έτους 2009

Κατανομή για το έτος 2009 182.000 χιλιολίτρων αυούσιου βιοντίζελ

Πρόσκληση για Συμμετοχή στην κατανομή έτους 2009 182.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ

Εθνική Έκθεση (2009) σχετικά με την προώθηση της χρήσης των Βιοκαυσίμων για Μεταφορές στην Ελλάδα την Περίοδο 2005-2010

 

2008

Πρόσκληση για Συμμετοχή στην κατανομή έτους 2008 123.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ

Εθνική Έκθεση (2008) σχετικά με την προώθηση της χρήσης των Βιοκαυσίμων για Μεταφορές στην Ελλάδα την Περίοδο 2005-2010