ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Σ.ΒΙ.Β.Ε

 

18 Φεβρουαρίου 2013 Πρόσκληση για συμμετοχή στην κατανομή έτους 2013 ποσότητας 92.000 χιλιόλιτρων αυτούσιου βιοντίζελ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4α του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002, όπως ισχύει (Αριθμ. Δ1/Α/οικ.3008, ΦΕΚ Β 335,18.2.2013).

30 Ιανουαρίου 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ

Στις 28 Ιανουαρίου η Ε.Ε. εξέδωσε τον ακόλουθο κανονισμό για την υποχρεωτική καταγραφή των εισαγωγών βιοντίζελ Αργεντινής και Ινδονησίας:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 79/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 28ης Ιανουαρίου 2013 για την υποχρεωτική καταγραφή των εισαγωγών βιοντίζελ καταγωγής Αργεντινής και Ινδονησίας

Στις 29 Αυγούστου 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (στο εξής «η Επιτροπή») εξέδωσε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ανακοί­νωση για την έναρξη διαδικασίας») με την οποία ανήγγειλε την έναρξη διαδικασίας αντιντάμπινγκ για τις εισαγωγές βιο­ντίζελ καταγωγής Αργεντινής και Ινδονησίας («οι οικείες χώρες») ύστερα από καταγγελία που υποβλήθηκε στις 17 Ιουλίου 2012 από το European Biodiesel Board («ο καταγγέλλων») εξ ονόματος των παραγωγών που αντιπροσω­ πεύουν πάνω από το 25 % της συνολικής παραγωγής βιο­ντίζελ της Ένωσης (την καταγγελία αυτή στήριξε και ο Σ.ΒΙ.Β.Ε.).

Α. ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝ
Το προϊόν που αφορά η καταγραφή είναι το ίδιο με αυτό
που ορίζεται στην ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας, 
δηλαδή μονοαλκυλεστέρες λιπαρών οξέων και/ή παραφινικά
πετρέλαια που προέρχονται από σύνθεση και/ή υδρογονοκατεργασία, μη ορυκτής προέλευσης, σε καθαρή μορφή ή εντός μείγματος, το οποίο υπάγεται επί του παρόντος
στους κωδικούς ΣΟ ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, 
ex 1518 00 95, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, 
ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, 2710 20 11, 
2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 90 97, 3826 00 10 
και ex 3826 00 90 καταγωγής Αργεντινής και Ινδονησίας.

B. ΑΙΤΗΣΗ
(3) Μετά τη δημοσίευση της ανακοίνωσης για την έναρξη διαδικασίας, ο καταγγέλλων ζήτησε τον Σεπτέμβριο του 2012 
οι εισαγωγές του υπό εξέταση προϊόντος να υποβάλλονται
σε καταγραφή σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 5 του
βασικού κανονισμού, έτσι ώστε τα μέτρα που θα ληφθούν
στη συνέχεια κατά των εν λόγω εισαγωγών να εφαρμοστούν
από την ημερομηνία της εν λόγω καταγραφής.

Διαβάστε τον πλήρη κανονισμό πατώντας εδώ

 


2 Ιανουαρίου 2013

 

1ο Συνέδριο Σ.ΒΙ.Β.Ε., Μάρτιος 2013 "Βιοκαύσιμα: Με το Βλέμμα Στραμμένο στο 2020".

 

31 Δεκεμβρίου 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Δεκεμβρίου 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Νοεμβρίου 2012

 

 

Σχόλια και Θέσεις του Σ.ΒΙ.Β.Ε. επί της διαβούλευσης «Καθορισμός κριτηρίων και μεθοδολογίας κατανομής αυτούσιου βιοντίζελ»

 

16 Οκτωβρίου 2012

 

 

 

 

Σχόλια - Προτάσεις Σ.ΒΙ.Β.Ε. για τη Δημόσια Διαβούλευση στο Σχέδιο Συμπλήρωσης του Κανονισμού Αδειών, Υ.Α. υπ’ αρ. Δ2/16570/7.9.2005 (ΦΕΚ 1306/Β/16.9.2005), για τη χορήγηση Αδειών Διάθεσης Βιοκαυσίμων, του Ν. 3054/2002, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

27 Σεπτεμβρίου 2012

Ανακοινώθηκε η ανακατανομή για το έτος 2012...